Cỏ Mắt Trâu

Liên hệ

  • Hình dạng: Lá mắt trâu
  • Kích thước tấm: 40cm x 60cm.
  • Chiều cao cành cỏ: 3 – 4cm.
  • Cấu tạo cụm: 8 nhánh/ cụm.
  • Cấu tạo đế: được gắn vào tấm nhựa.